Chunlu Yan

Transphotos

Transphotos

  • 16/08/2015 09:33

Transphotos for iOS là ứng dụng chỉnh sửa ảnh tiện ích và đơn giản cho iPhone/iPad.



Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com