City Business Logic

CBL Web Application Builder

CBL Web Application Builder

  • 13/07/2015 15:26

CBL Web Application Builder là phần mềm giúp tạo ra Web Application chuẩn mà không cần phải biết nhiều về coding.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com