Clay

Doodle Draw for Messenger

Doodle Draw for Messenger

  • 09/08/2015 14:11

Doodle Draw for Messenger for iOS là game đầu tiên trên dịch vụ chat Facebook Messenger, cho phép người chơi tương tác với nhau qua tranh vẽ với hình thức đoán ô chữ.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com