Clean Space International

Prevent Recovery

Prevent Recovery

  • 23/07/2015 15:24

Prevent Recovery là ứng dụng hữu hiệu giúp người dùng xóa dữ liệu vĩnh viễn khỏi máy tính mà không để lại bất cứ cơ hội phục hồi nào.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com