ClearSlide, Inc.

SlideRocket Player

SlideRocket Player

  • 07/08/2015 09:22

Hiển thị file trình chiếu trên iPad với ứng dụng SlideRocket Player.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com