Cleverlize GmbH

Practice English Grammar

Practice English Grammar

  • 16/08/2015 02:42

Luyện tập ngữ pháp tiếng Anh hiệu quả và đơn giản trên iPhone/iPad với ứng dụng Practice English Grammar for iOS.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com