Cloud Readers

CloudReaders pdf,cbz,cbr

CloudReaders pdf,cbz,cbr

  • 07/08/2015 08:20

CloudReaders for iOS là trình đọc sách/truyện tranh miễn phí, tối ưu hóa hoàn toàn cho iPad/iPhone/iPod Touch.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com