Cloudike Inc.

Cloudike

Cloudike

  • 08/08/2015 08:43

Cloudike for Android là ứng dụng lưu trữ đám mây cho phép người dùng dễ dàng đồng bộ các file giữa các thiết bị.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com