CLT Studio

BlogPress

BlogPress

  • 05/08/2015 22:06

BlogPress for iOS là ứng dụng blog đơn giản cho iPhone/iPad, tích hợp với các mạng xã hội phổ biến như Facebook, Twitter, YouTube, Flickr và Picasa.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com