Code Blenders

Daily Horoscope

Daily Horoscope

  • 09/08/2015 05:33

Nhận horoscope tự động hàng ngày trên Android với ứng dụng Daily Horoscope for Android.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com