Codeorigin

Sysax Multi Server

Sysax Multi Server

  • 29/06/2015 09:58

Sysax Multi Server là sự kết hợp thành một sản phẩm giữa Secure FTP Server và SSH2 Secure Shell Server.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com