codeplex

Image Resizer Powertoy Clone

Image Resizer Powertoy Clone

  • 29/07/2015 15:34

Image Resizer Powertoy Clone for Windows, phiên bản cải tiến và nâng cao của tiện ích Image Resizer Powertoy for Windows XP


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com