CoffeeCup

CoffeeCup Web Form Builder Lite

CoffeeCup Web Form Builder Lite

  • 18/07/2015 14:09

CoffeeCup Web Form Builder Lite là một ứng dụng giúp tạo ra các biểu mẫu web đẹp mắt bằng thao tác kéo thả.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com