Cok Free Software

Cok Free MP3 Recorder

Cok Free MP3 Recorder

  • 30/07/2015 07:22

Cok Free MP3 Recorder là chương trình miễn phí được sử dụng để ghi âm từ micro và card âm thanh trong máy tính của bạn.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com