Columbia University, University of Maryland, and Smithsonian Institution

Leafsnap

Leafsnap

  • 07/08/2015 04:48

Kho ứng dung iPhone vừa có thêm ứng dụng mới gọi là LeafSnap có thể phát hiện các loài thực vật bằng cách phân tích hình ảnh lá cây.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com