CompulsiveCode

JPEG to PDF

JPEG to PDF

  • 13/07/2015 09:21

JPEG to PDF là một công cụ hữu ích chuyển đổi hình ảnh sang định dạng PDF để lưu trữ hay chia sẻ.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com