Conceiva

DownloadStudio

DownloadStudio

  • 30/06/2015 10:36

DownloadStudio là một trong những trình tải nhanh nhất hiện nay có trên thị trường. Nó hỗ trợ tải tất cả tập tin, phim, bài hát, trò chơi, chương trình,…


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com