Contacts Plus team

Contacts+ | Liên hệ +

Contacts+ | Liên hệ +

  • 10/08/2015 04:18

Contacts+ for Android là một ứng dụng quản lý danh bạ tiện lợi dành cho thiết bị Android với tính năng tích hợp các thông tin mạng xã hội như WhatsApp, Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+ và nhiều tính năng độc đáo khác.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com