Convar

PC Inspector File Recovery

PC Inspector File Recovery

  • 03/08/2015 14:20

PC Inspector File Recovery có đầy đủ các chức năng như những phần mềm khác, có tốc độ khôi phục rất nhanh.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com