Cool Mango

Bubble Shooter

Bubble Shooter

  • 12/08/2015 14:30

Bubble Shooter for Android là ứng dụng trò chơi bắn bóng cổ điển trong Android Market.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com