Coolgorilla

Talking French Phrasebook

Talking French Phrasebook

  • 07/08/2015 05:51

Talking French Phrasebook cung cấp hơn 500 từ và cụm từ, giúp bạn dễ dàng trò chuyện với người dân địa phương.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com