Core FTP

Core FTP LE

Core FTP LE

  • 27/06/2015 16:47

Core FTP LE là một phần mềm cho Windows dùng để truyền tải các file theo phương thức FTP.


Core FTP Pro

Core FTP Pro

  • 19/06/2015 14:41

Core FTP Pro là một phần mềm dùng trong Windows bao gồm những tính năng client FTP mà bạn cần.Những tính năng như SFTP, SSL, TLS, IDN, tích hợp trình duyệt.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com