Creative Designs

CamShack+

CamShack+

  • 08/08/2015 16:25

CamShack+ for iOS là ứng dụng miễn phí, đơn giản để chỉnh sửa và chia sẻ những bức ảnh tuyệt đẹp ngay trên iPhone/iPad.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com