Creative Glance

All in One Recipes Cookbook**

All in One Recipes Cookbook**

  • 05/08/2015 22:47

All in One Recipes Cookbook for iOS là ứng dụng dạy và công thức nấu ăn hấp dẫn nhất cho iPhone/iPad.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com