Criteria Studio

Friend Screener for Facebook

Friend Screener for Facebook

  • 05/08/2015 06:49

Trải nghiệm mạng xã hội Facebook với những tính năng hoàn toàn mới trong ứng dụng Friend Screener for Facabook.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com