Crystal Dew World

CrystalDiskInfo

CrystalDiskInfo

  • 28/07/2015 15:53

CrystalDiskInfo – phần mềm có khả năng đánh giá tình trạng “sức khỏe” của ổ cứng một cách chính xác.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com