cubie

Pal+

Pal+

  • 09/08/2015 10:07

Cubie Messenger for Android là ứng dụng chat miễn phí, hỗ trợ chia sẻ tranh vẽ và nội dung đa phương tiện.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com