Cuper Software

CuperUtilities Undelete

CuperUtilities Undelete

  • 31/07/2015 16:00

CuperUtilities Undelete là công cụ mạnh mẽ và dễ sử dụng cho việc phục hồi dữ liệu và phục hồi file đã xóa.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com