Daingo

Viet News

Viet News

  • 10/08/2015 08:57

Viet News for Android – Ứng dụng đọc tin tức miễn phí trên Android hoàn toàn bằng tiếng Việt.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com