Damir Nigomedyanov

Fashion & Style guide how to wear a scarf in a new way

Fashion & Style guide how to wear a scarf in a new way

  • 16/08/2015 07:02

Scarf Fashion Designer Free for iOS là ứng dụng miễn phí, hướng dẫn người dùng iPhone, iPad và iPod Touch cách quàng và thắt khăn nghệ thuật theo nhiều cách khác nhau.

Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com