Danesh M

SystemApp Remover

SystemApp Remover

  • 09/08/2015 21:55

SystemApp Remover là ứng dụng cho phép bạn gỡ (không chỉ là xóa) các ứng dụng.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com