Daniel White

SonicPhoto

SonicPhoto

  • 07/08/2015 10:30

SonicPhoto là ứng dụng cho phép chuyển đổi hình ảnh (được chụp hoặc vẽ) thành âm thanh rất đơn giản.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com