Danut Chereches

UberSync Facebook Contact Sync

UberSync Facebook Contact Sync

  • 11/08/2015 02:33

UberSync Facebook Contact Sync là ứng dụng đồng bộ hóa bức ảnh profile cho bạn bè Facebook trên Android.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com