Datafield, Mobile and offline Forms and Surveys

TimViecNhanh Job Search

TimViecNhanh Job Search

  • 08/08/2015 06:06

Ứng dụng “Tìm việc nhanh” giúp bạn có được danh mục các việc làm phù hợp và tốt nhất.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com