Dayspring Technologies


Goodbudget: Budget & Finance

Goodbudget: Budget & Finance

  • 08/08/2015 00:48

EEBA (the Easy Envelope Budget Aid) giúp cho người dùng theo dõi về các khoản chi phí của mình dễ dàng hơn. Đây là ứng dụng tài chính cá nhân/hộ gia đình để quản lý tiền và theo dõi ngân sách (đăng ký để có được tính năng đồng bộ).


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com