DbVis Software

DbVisualizer

DbVisualizer

  • 17/07/2015 08:25

DbVisualizer là một sự lựa chọn hoàn hảo dành cho việc quản lý cơ sở dữ liệu.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com