Dcomsoft

SWF Protector

SWF Protector

  • 26/06/2015 16:39

chương trình SWF Compressor dùng để nén các file Flash xuống mức thấp nhất nhưng chất lượng của file vẫn không hề thay đổi


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com