DeadDiskDoctor

Dead Disk Doctor Plus

Dead Disk Doctor Plus

  • 24/07/2015 11:51

Dead Disk Doctor Plus là công cụ đọc dữ liệu theo khối để tăng khả năng có thể đọc được, đồng thời thay thế dữ liệu bị mất bởi những byte ngẫu nhiên


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com