Dedalord

Running Fred

Running Fred

  • 13/08/2015 07:54

Điều khiển người anh hùng Fred đi qua những chướng ngại vật khó khăn nhất, sẵn sàng đối mặt với cái chết và theo đuổi nhiệm vụ để duy trì mạng sống.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com