Delicious Inc.

chomp SMS

chomp SMS

  • 08/08/2015 09:57

chompSMS for Android là một thay thế đã được cải tiến dành cho ứng dụng nhắn tin thông thường, với rất nhiều tính năng hấp dẫn. Ứng dụng này dễ sử dụng, trực quan và hoạt động nhanh hơn. Tham gia vào cuộc cách mạng chomp với hàng triệu người dùng khác.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com