demosten.com

Da Dictionary English

Da Dictionary English

  • 07/08/2015 09:41

Từ điển Da Dictionary English for iOS bao gồm hơn 200.000 từ vựng tiếng Anh, không yêu cầu kết nối Internet.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com