denper

Addons Detector

Addons Detector

  • 08/08/2015 05:40

Addons Detector for Android là công cụ ngăn chặn thông báo quảng cáo trên Android hiệu quả và miễn phí.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com