DesktopPaints com

DP Animation Maker

DP Animation Maker

  • 28/07/2015 10:29

DP Animation Maker beta là một tiện ích nhẹ cho phép bạn thiết kế hình ảnh động trong vài giây.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com