Devexpert.NET

Weather & Clock Widget Android

Weather & Clock Widget Android

  • 08/08/2015 11:39

Weather & Clock Widget for Android là một ứng dụng cung cấp thông tin dự báo thời tiết thông qua widget ngay trên màn hình thiết bị Android.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com