Deveyes Group S.r.l.

iLove for iPad

iLove for iPad

  • 08/08/2015 15:05

Tự tạo ảnh nền với câu khẩu hiểu I Love… dễ dàng trên iPad với công cụ iLove for iPad.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com