deviantstudio

Cool Tool – system stats

Cool Tool – system stats

  • 09/08/2015 23:56

Cool Tool for Android cho phép người dùng giám sát thông tin hệ thống qua một cửa sổ hiển thị ngay trên màn hình.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com