dgMotion Mobile

Intro Designer Lite – Create Intros for iMovie

Intro Designer Lite – Create Intros for iMovie

  • 12/03/2016 20:13

Intro Designer Lite for iOS là công cụ để tạo các đoạn Intro chuyên nghiệp và miễn phí cho chương trình làm phim iMovie, cho phép thử nghiệm miễn phí trên iPhone, iPad hoặc iPod Touch.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com