Didonai LLC

My Computer Data

My Computer Data

  • 07/08/2015 06:55

My Computer Data cho phép người dùng iPhone/iPod Touch/iPad cung cấp truy cập dữ liệu trên máy tính chạy hệ điều hành Windows hoặc Mac OS X.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com