Digibites

DigiCal Calendar

DigiCal Calendar

  • 08/08/2015 19:15

Trải nghiệm ứng dụng lịch dành cho Android với 6 widget mạnh mẽ và rất bắt mắt.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com