digitalsirup GmbH

Drone Control – Remote Control your AR.Drone

Drone Control – Remote Control your AR.Drone

  • 07/08/2015 04:51

Đây là một ứng dụng điều khiển từ xa dành cho Parrot AR Drone. Tất nhiên nó chỉ hữu ích nếu bạn đã có phần cứng từ Parrot AR.Drone.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com